fbpx

Ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Aviatrix s.r.o. IČ 28403266 se sídlem Janáčkovo nábřeží 7/86, 150 00 Praha 5 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Janáčkovo nábřeží 7/86, 15000 Praha 5 email: office@aviatrix.cz, telefon: +420 724 193 572

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.

2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. Okomentoval(a): [S1]: Tyto podmínky ochrany osobních údajů informují subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění smlouvy (např. seznam objednaného zboží). Tyto podmínky se vztahují na tři situace:

 1. Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a my zpracováváme osobní údaje pro splnění objednávky.
 2. Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a my zpracováváme osobní údaje pro splnění objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláme obchodní sdělení (např. newslettery).
 3. Zpracováváme osobní údaje i jiných osob než zákazníků pro účely marketingu, pokud nám tyto osoby poskytly osobní údaje a daly nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

3. Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí: Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 14 dní. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb na základě smlouvy, zejména Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha, IČO:47114983 a Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO:36631124, pokud vám doručují vaši objednávku;
 • partnery provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, především při platbě kartou, zejména Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha, IČO: 00001350 a GOPAY s.r.o., Planá 67, České Budějovice, IČO: 26046768;
 • výrobce zboží v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby, zejména Davines s.p.a., Sede Legale: via Ravasini 9/a, Parma – Itálie, IVA 00692360340;
 • dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách společnosti;
 • zajišťující marketingové služby;
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2019.